Du er her. #1 - Foreningswebsite > Arkiv > Generalforsamling februar 2012

Genralforsamling
Februar

1 – Formanden Beretning.

 

Steen synes det har været et spændende år, og der er sat mange ting i gang.

Han roser og takker for den opbakning der har været gennem året.

Vi er kørt ind på et nyt spor hvor vi skal prøve at blive mere synlige i vores område.

Derfor er der sat en hjemme side i gang, og der sendes nyhedsbreve ud.

Arbejdet er også begyndt at bære frugt. På et år er vi gået fra 57 til 72 medlemmer.

 

Henry Fuglsang har også via sin undervisning været aktiv med at få indmeldt nogle af kursisterne i vores forening.

 

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 6 bestyrelsesmøder.

Vi har nået at afholde 2 x fastelavns skydning.- Kattekonge 2011 Finn Albech

                                                                               ”                   2012 Frank Slytte.

 

Der har været afholdt hundetræning med storsucces.

Stor tak fra formanden til Kenneth og Flemming.

Der vil også i år forsøgt afholdt hundetræning.

 

Der blev afholdt ”bukkepral” i forbindelse med bukkejagten. En dag hvor der blev vist meget flot vildt frem.

 

Gundsømagle Jagtforening deltog meget aktivt ved byfesten i 2011.

Dagen var en stor succes og vores stande blev flot besøgt af byens borge hvor der var mulighed for Jagtsti / Bueskydning samt laserskydning.

Vi har overfor landsbyrådet tilkendegivet vi også deltager i 2012.03.18

 

Der blev afholdt en familiedag ude på Nørrekær.

Der blev afholdt jagtsti og dagen sluttede med hygge ved grillen.

 

Vi har haft en forespørgelse på regulering af råger – Dette blev foretaget af Jesper og Orla.

 

Rævejagten blev aflyst grundet vejret, men også med syn på vi lige nu ikke har mange ræve i området.

 

MHT regulering af f.eks. duer opfordrer formanden til man er opmærksom på dette og der ofte gives tilladelse til dette.

 

Vi har endnu ikke fået sat gang i klubskydning. Formanden ser gerne der hen over året afvikles et mesterskab for både riffel og haglgevær.

 

Formanden har været af sted til møde hvor der bl.a. blev talt fredningstider.

Mange fredningstider dikteres i dag fra EU og disse kan derfor være svære at ændre på.

På samme møde blev der også talt skydestiger og disses afstand til nabo.

Fra Gundsømagle Jagtforening har man anbefalet afstandskrav til nabo droppes.

 

Formanden har også til et møde for at høre en modkandidat til Jægerforbundets nuværende formand.

Efter dette møde vores formand meldt ud til respektive at vi ikke anbefaler et formandsskifte.

 

Vi har gennem året samlet mail adresser ind og vi har i dag mailadresser på 40 ud af foreningens 72 medlemmer.

Vi vil gerne have flere, så der kan informeres bedre ud.

 

Vores hjemmeside er oppe, men den kører ikke tilfredsstilende. VI er dog i tale med medlemmer der mener dette kan klares og dette håber vi på klares hen over året.

 

Der vil også i det kommende år blive arbejdet på der skal fodres de steder hvor foreningen har adgang.

Der vil blive fremskaffet tønder og udpeget nogle foderhold.

 

Til sidst i sin beretning takkede formanden de medlemmer der gennem året har givet en hånd med, lagt jord til og så ikke mindst bestyrelsen for et godt engagement.

 

2.

Spørgsmål fra Bo Jacobsen – Hvordan har Jagtforening forholdt sig mht. forslag om adgang i randzoner.

Svar -  mht. til ådalen har jagtforening ikke gjort noget, da det må være op til den enkelte lodsejer, men generelt kan jagtforeningen da godt være bekymret for den øget trafik der måtte komme.

Dette har afstedkommet, der er skrevet et brev til den ansvarlige minister. Kopi af brevet ligger på vores hjemmeside.

 

Spørgsmål – Vil der være hundetræning i 2012 ?

Svar – Flemming har meldt ud har gerne vil stå for det, da Kenneth ikke kan afse tid i år.

Vi har mulighed for at bruge samme område som i 2011.

Tak til Finn Albech.

 

3.

Dagen før generalforsamlingen finder vores forrige formand vores gamle vedtægter frem og overgiver disse til Steen, som har gennemlæst dem og også nået at ændre dem til efter de vedtægter der gælder for jægerforbundet.

Vedtægterne vil blive lagt ud på hjemmesiden.

4.

Skal vi stadig have støttemedlemmer og i givet fald hvad er et støttemedlem.

Der var debat for og imod.

Finn Burche og Henry Fulgsang gav udtryk for et støttemedlem er ”ikke” jæger og deltager kun ved ikke jagtrelaterede aktiviteter.

Det blev lagt op til betyrrelsen at drøfte denne sag.

 

 

 

5.

Valg af Kasser -                                      Frank Skytte

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer              Orla

                                                                 Jacob

 

Valg af bestyrelsessuppleant                 Palle

 

Valg af revisor                                         Finn Albech

                                                                 Michael ”Bien”

 

Valg af revisorsuppleant                         Ulrich

                                                                 Finn Burche

 

 

 

 

Efter Generalforsamlingen havde vi et godt og lærerigt foredrag af Fritz Hansen fra Danmarks Jægerforbund.

Han gav ud af sin lange erfaring mht. til korrekt afskydningspolitik af rådyr.

 

Vores formand vil lave et referat der senere kommer på hjemmesiden.

 

 

 

Palle Nielsen