Du er her. #1 - Foreningswebsite > Arkiv > Nyhedsbrev nr. 1 - 2012

Indhold

 1. 1.       Generalforsamling
 2. 2.       Bestyrelse
 3. 3.       Aktiviteter
 4. 4.       Bemærkninger til enkelte udvalgte aktiviteter
 5. 5.       Afslutning.

 

 1. 1.       Generalforsamling

Selv om referatet fra vores generalforsamling den 24. februar 2012 har ligget tilgængeligt for alle medlemmer på vores hjemmeside www.gsmj.dk , vil jeg her kort referere beslutningerne fra generalforsamlingen, og i øvrigt henvise til nyheden der er på hjemmesiden vedrørende afskydning af råvildt http://www.raavildt.dk/afskydningsplaner/afskydning-af-efterarsdyr, som også var et tema til drøftelse på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen som var jævnt godt besøgt, så tilbage på årets aktiviteter med tilfredshed, og ønskede et lignende aktivitetsniveau for den kommende sæson, dog kunne man godt ønske sig lidt større fremmøde til aktiviteterne, da det jo er forbundet med en del arbejde at tilrettelægge og afvikle disse.

Det var også med tilfredshed generalforsamlingen konstaterede en medlemsfremgang i det forgangne år på ca. 15 nye medlemmer så foreningen i dag tæller 72 medlemmer.

Foreningens vedtægter blev endvidere gennemgået, og der blev vedtaget nogle tidssvarende tilpasninger og ændringer, herunder at vi fremover igen holder generalforsamling i oktober måned og ikke i februar, som vi har gjort i en årrække.

De nye vedtagne vedtægter vil være tilgængelige på hjemmeside  www.gsmj.dk, når der foreligger en godkendelse fra Jægerforbundet.

På valg var kasserer Frank Skytte og bestyrelsesmedlemmerne Orla Albech Nielsen og Jacob Hansen som alle blev genvalgt.

Bestyrelsessuppleant Palle Nielsen, revisorerne Finn Albech og Michael ”Bien” Larsen, revisorsuppleanterne Ulrich Schleimann og Finn Burche blev ligeledes genvalgt.

Generalforsamlingen forløb I øvrigt i en god og afslappet atmosfære, hvor der efterfølgende var hyggesnak over en selvsmurt håndmad med div. tilbehør.

 

 1. 2.       Bestyrelsen

Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstitueret sig med næstformand og sekretær som blev henholdsvis Henry Fuglsang og Jacob Hansen.

Bestyrelsens sammensætning er herefter:

                             Formand Steen Andersen - Holmevej 90, 3670 Veksø
Tlf. 40 31 37 95 - E-mail  skovly90@gmail.com

Næstformand Henry Fuglsang – Vestskellet 18, 4000 Roskilde
Tlf. 46 78 98 46 – E mail gundsoemaglekirke@mail.dk

Kasserer Frank Kaae Skytte – Nyvej 29, Gundsømagle, 4000 Roskilde
Tlf. 46 73 35 72 - E-mail nyvej29@gmail.com

Sekretær Jacob Hansen – Holmevej 111, 3670 Veksø
Tlf. 25 48 52 30 – E-mail ate@topdanmark.com

Bestyrelsesmedlem Orla Nielsen Harmonivej 10, 3650 Ølstykke
Tlf. 28 20 62 50 -  E-mail orla.lone@gmail.com

 

 1. 3.       Aktiviteter

På bestyrelsesmødet besluttede vi årets aktiviteter: 

 • Hundetræning – over 5 onsdage af 1 times varighed med opstart den 18. april 2012 kl. 18.30 på Nørrekær, Holmevej 101, Gundsømagle.
 • Bukkepral onsdag den 16. maj 2012 kl. 8.30 – 11.00 hos Finn og Orla på Nørrekær Holmevej 101.
 • Byfest  Lør- og søndag den 16. og 17. Juni  2012 ved Gundsømagle gamle skole.
 • Jagthundetræning (tid og sted vil tilgå senere).
 • Familiedag søndag den 26. august 2012 (tid og mødested vil tilgå senere).
 • Generalforsamling tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 19.00 i vores lokaler på Margretheskolen (indkaldelse ifølge vedtægterne).
 • Fællesjagt lørdag den 24. november 2012 (tid og mødested vil tilgå senere).

Udover disse fastlagte aktiviteter drøftede vi også muligheden for afholdelse af:

 • Mesterskabsskydning med haglgevær og riffel.
 • Jagt på og regulering af krager og skader.
 • Retablering af eksisterende og etablering af 2 nye rævegrave.
 • Rævetælling.
 • Rævejagt.

 

 

 1. 4.       Bemærkninger til de enkelte aktiviteter

Hundetræning

Se betingelserne for deltagelse i hundetræningen på  www.gsmj.dk eller i vedlagte kursustilbud.

Har du hund, det være sig jagthund eller blot familiehund og du endnu ikke har tilmeldt dig, kan du stadig nå det.

 

Bukkepral

Som nævnt ovenfor nævnt holder vi onsdag den 16. maj 2012 kl. 8.30 – 11.00 bukkepral hos Finn og Orla på Nørrekær Holmevej 101.

Der vil, for det beskedne beløb af 30 kr. være mulighed for kaffe og brød og en lille en.

Her ud over vil der naturligvis være mulighed for at købe supplement øl eller vand.

Det er vigtigt at understrege, at man nødvendigvis ikke behøver at have noget jagtbytte at prale af for at deltage, da arrangementet naturligvis er åbent for alle medlemmer.

Der vil med sikkerhed være en masse gode historier/undskyldninger fra morgenens jagt.

Vi glæder os til at se jer alle sammen, og høre historier denne morgen.

 

Byfest

I lighed med sidste år, vil vi fra Jagtforeningen også deltage med en aktiv stand ved dette års byfest den 16. og 17. juni ved Gundsømagle gamle skole.

Der vil være flere forskellige konkurrencer, hvor der kan vindes præmier. Så sæt tid af til at besøge standen og vær med til at festligholde dagene.

 

Mesterskabsskydning

Vi vil undersøge mulighederne for at leje os ind på henholdsvis en flugtskydningsbane og en riffelbane med mulighed for at skyde til løbende mål.

Hvis det kan lade sig gøre er det planen, at vi lejer banerne for en dag, hvor der vil være mulighed under kyndig vejledning at træne og når man føler sig sikker nok, at skyder til mesterskabsskydningen.

Vi vil samtidig forsøge at afvikle en del af mesterskabsskydningen med riffel som mærkeskydning.

Som skrevet er det en sag vi arbejder med og hvis det lykkes vil der tilgå nærmere besked til alle vore medlemmer.

 

Jagt og regulering på krager og skader

Det kan vist ikke komme bag på nogen, at vi syntes der er alt for mange krager og skader, og at det er forbundet med risiko for at det får negativ indvirkning på bestanden af harer og agerhøns, som ser ud til at være i fremgang i vores område.

Jagt og regulering af disse skadevoldende fugle tør vi godt påstå, ikke får første prioritet blandt vores jægere.

Vi kunne derfor godt tænke os, at der blev gjort noget mere for at begrænse antallet af disse fugle, hvilket evt. kunne foretages af interesserede medlemmer fra jagtforeningen. Det betinger blot, at vi finder en ældre rutineret jæger eller flere, som vil være med til at samle et hold evt. ny- eller ungjægere eller andre interesserede, som efter aftale med interesserede lodsejere, kunne foretage jagt og regulering af disse fugle.

Husk at vi stadig har skade og krage pokalen, og hvorfor er det Orla der skal løbe med den hvert år.
Aktivitet afhænger af, at nogen vil påtage sig ansvaret, så hvis du sidder med en ustyrlig lyst til det, kan du maile eller ringe til formanden, som så vil samle trådene.

 

Retablering af eksisterende og etablering af 2 nye rævegrave

Vi forsøgte sidste år, at samle et hold interesserede medlemmer, som ville indgå i et arbejdshold der skulle forestå eftersyn, retablering af eksisterende rævegrave og etablering af 2 nye rævegrave. Dette lykkedes ikke, hvorfor vi forsøger os endnu engang med aktiviteten.

Vi tror ikke på, at det er manglende interesse for aktiviteten der er årsagen. Vi opfordrer endnu engang interesserede til snarrest muligt at kontakte vores næstformand Henry Fuglsang, som sidder afventende ved telefonen og pc’ en og venter på, at I mailer eller ringer og giver jeres tilsagn om at deltage i denne vigtige aktivitet.

 

Rævetælling

Som bekendt måtte vi aflyse vores planlagte rævejagt i starten af januar i år af to årsager, henholdsvis vejret og konstateringen af at antallet af ræve ser ud til at være voldsomt reduceret.

Vi har hen over efteråret og vinteren konstateret, at faldvildt har fået lov at ligge helt urørt af ræve, hvilket må siges at være et særsyn, idet der under normale forhold ikke ville gå mange timer, før ræve ville have taget affære overfor faldvildt.

Vi har med den baggrund besluttet, at vi vil forsøge at foretage en rævetælling hen over året, og vi skal i den forbindelse bede alle jer der jager i vores område om, at være os behjælpelig med denne rævetælling.

Det kan I gøre ved i første omgang, når I hen over foråret sidder på bukkejagten, ved at holde et vågent øje med om der er ræve og i givet fald hvor mange der er på jeres jagtterritorier. I må dog også i al almindelighed holde øje med antallet af ræve og sammen med antallet af ræve på ens egen jagtterritorie og indrapportere antallet til formanden enten på mail eller tlf.

 

Rævejagt

Indrapporteringen fra rævetællingen vil være afgørende for, om vi til næste vinter skal afholde rævejagt, da vi i jagtforeningen ingen interesse har i helt at udrydde rævene, da de også er en vigtig faktor - under regulerede forhold - i opretholdelsen af vores fugle og dyreliv.

 

 1. 5.       Afslutning

Som afslutning på dette nyhedsbrev, skal jeg på bestyrelsens vegne udtrykke ønske om, at I tager vel imod vores aktivitetsplan, og tager aktivt del heri, og benytter jer af muligheden for af styrke vores jagtforeningsarbejde.

Til slut vil jeg opfordre alle, der endnu ikke er tilmeldt vores hjemmeside til at gøre dette, og så i øvrigt følge med på hjemmesiden, da der fra tid til anden forekommer nyheder med mere, som må have jeres interesse.

Vi ses til foreløbig til Bukkepral, hundetræning og byfesten.

Med jægerhilsen
på bestyrelsens vegne
Formand
Steen Andersen