Du er her. #1 - Foreningswebsite > Arkiv > Referat fra den ordinære generalforsamling 2016

Referat fra ordinær generalforsamling i Gundsømagle Jagtforening den 7. Oktober 2016.

Grundet ombygning i jagtforeningens lokaler på Margretheskolen, var generalforsamlingen flyttet til AOF’s lokaler på Gundsømagle gamle skole.

Der var mødt 12 medlemmer op til generalforsamlingen, som konstateredes lovligt indvarslet.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1.   Valg af dirigent
       Orla Nielsen fra bestyrelsen blev valt. Og som referat blev Allan Schultz valgt.

2.   Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden den sidste
      ordinære generalforsamling
      Formanden orienterede om div. årets aktiviteter, og fremhævede især afviklingen af foreningens 75 års jubilæum, hvor der blev serveret øl, vand, vin og pølser. Fra Roskilde kommune fik vi 7500  kr., som vi tidligere har besluttet skal anvendes til køb af en lerduekastemaskine. Det blev i den forbindelse oplyst, at der var sendt en ansøgning til Danmarks Jægerforbund om  et tilskud til køb af den omtalte lerduekastemaskine. Vi modtager svar på vores ansøgning i starten af det nye år. Her ud over orienterede formanden om afviklingen af fastelavnsskydningen, fællesjagten, bukkepral,  riffelskydningen på Hanebjerg og lerdueskydningen hos Ulrich Schliemann, som alle havde været en succes. Roste især formanden for skydeudvalget Bjarne Tryk, som havde stået for afviklingen af div. skydninger.. Som afslutning orienterede formanden om , hvorfor vi i år ikke havde deltaget i Byfesten.

Efter en kort debat, blev beretningen godkendt.

3.   Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
       Kassereren gennemgik det reviderede årsregnskab, som herefter blev godkendt.

4.   Indkomne forslag
      Der var ingen indkomne forslag.

5.   Fastsættelse af kontingent
       Kontigent til foreningen blev fastsat uændret.

6.   Valg af formand, på valg var: Steen Andersen
       Steen Andersen blev genvalgt som formand.

7.   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer på valg var: Henry Fuglsang,
      Bjarne Tryk og Allan Schultz

       Henry Fuglsang, Bjarne Tryk og Allan Schultz blev alle genvalgt  til bestyrelsen.

8.   Valg af bestyrelsessuppleant, på valg  var Jacob Hansen
      Per Magnussen blev valt som suppleant til bestyrelsen i stedet for Jacob Hansen.

9.   Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter, på valg var: Michael
      Bien og Finn Albech Nielsen, og som revisorsuppleanter: Finn 
      Bursche og Ulrich Schliemann

     Alle blev genvalgt som henholdsvis revisorer og revisorsuppleanter.

10. Eventuelt
     -Herunder uddeling af pokal for årets mindste buk.
      Jesper Larsen fik for anden gang pokalen for årets mindste buk.

Bo Jacobsen orienterede fra kredsmødet, og refererede især til diskussionerne  om indberetning af vildtudbytte og betaling af jagttegn, Danmarks Jægerforbunds ønsker i forbindelse med regulering af råger, jagtforsikringens dækningsområde og trofæopmåling.

Bo Jacobsen foretog også en stikprøve blandt de fremmødte om deres kendskab til jagttider på fasanhønen. 30 procent svarede forkert.

Bo Jacobsen omtalte også fredningssagen om Værebro å området, og opfordrede herunder til, at man mødte op til den offentlige høring, der finder sted den 27. Oktober fra kl. 11.30 til 12.30 i Gundsømagle Forsamlingshus.

Formanden orienterede om et møde om de kommende forhandlinger om nye fredningstider, der finder sted i november 2016 i Hedehusene Jagtforeningen lokaler.

Efter generalforsamlingen blev der serveret sildemad, skipperlapskovs og ostemadder øl, vand og snaps. Herefter kaffe og småkager.

Referent.

Allan Schultz