Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Referat fra den ordinære generalforsamling 2017

Referat fra den ordinære i Gundsømagle jagtforening fredag den 6. oktober 2017.

 

 

Til generalforsamlingen var der fremmødt 14 medlemmer.

 

Formanden indledte med at byde velkommen og orienterede om, at der var sket en fejl ved indkaldelsen til generalforsamlingen, idet generalforsamlingen ikke var indvarslet i bladet Jæger.

Han forespurgte derfor de fremmødte, om man kunne afvikle generalforsamlingen, som i øvrigt var lovligt indvarslet ud over det med bladet.

De fremmødte var enige om, at afvikle generalforsamlingen trods manglen.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent : Palle Nielsen valgt.


2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden den sidste ordinære generalforsamling.

Formanden orienterede i sin beretning om:

-      at foreningen for nuværende har 92 medlemmer 62 ordinere, 9 senior født 1948 eller tidligere, 2 kursist, 3 ungdom 16 til 25 år, 4 æresmedlemmer, 4 ekstraordinære, 6 husstandsmedlemmer, 2 stk. 2.års kursister.

-     det forgangne års aktiviteter, som var forløbet tilfredsstillende og med god deltagelse.

-     årets regulering af råger i samarbejde med Roskilde kommune, som vi også gerne deltager i til næste år.

-     at vi har været involveret i jagten i Gulddysseskoven, idet vi var med til at koordinere en undersøgelse af, hvor meget råvildt der er blevet kørt ned og skudt i det år, hvor der ikke er drevet jagt i skoven. Jagten er nu igen lejet ud, men på andre vilkår, som i langt højere grad tager hensyn til skovens naboer.

-     at vi i forbindelse med vores 75 års jubilæum fik 7.500 kr. af Roskilde kommune, og at vi søgte Jægerforbundet om et tilskud på 12.500 kr. til en lerduekastemaskine, samt søgte Fog fonden om 5.000 kr. til en trailer til kastemaskinen, som vi fik. Vi havde således samlet 25.000 kr. og købte en lerduemaskine og en trailer til en samlet værdi til ca. 35.000 kr.

-     at bestyrelsen har besluttet, at kastemaskinen kan lejes med maskinfører (en person fra bestyrelsen) for 500 kr.

-     at vi er gået ind i et projekt med Naturstyrelsen og Roskilde kommune om bekæmpelse af mink i vores område. Naturstyrelsen har stillet fæller til rådighed og Roskilde kommune har købt 9 minkpolicer, der er lånt ud til lodsejer der har lånt fælder.

-     at Nyhedsbrevet fra Jægerforbundet, som alle kan modtage, indeholder mange gode oplysninger om jagt, kan bestilles på Jægerforbundets hjemmeside, ved at man i bunden af hjemmesiden tilmelder sig nyhedsbrevet.

-     at vi i kreds 7 har fået ny kredsformand.

-     at undersøge interessen om afholdelse et hygiejne kursus, idet der efterhånden flere steder stilles krav om at jægere har et sådan kursus, hvis de f.eks. skal på jagt i Tyskland

-      at AOF’s jagtegnskursus stadig har plads på holdet.

Efter en kort debat om beretningen, hvor det blev præciseret, at vi i bestyrelsen skal arbejde med en bedre udnyttelse af vores skydevogn, samt tilslutning om afholdelse af hygiejne kursus, blev beretningen godkendt.

 

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Kasserer Frank Skytte fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Der ar ingen indkomne forslag.

 

5. Fastsættelse af kontingent

Det blev besluttes at fortsætte med uændret kontingent til vores forening.

6. Valg af kasserer

På valg er Frank Skytte

Frank blev genvalgt
 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer,

På valg er Orla Nielsen, og Palle Nielsen

Palle og Orla blev genvalgt

8. Valg af bestyrelsessuppleant,

På valg er Per Magnussen

Per blev genvalgt

9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter,

På valg er Michael Bien og Finn Albech Nielsen, og som revisorsuppleanter: Finn Bursche og Ulrich Schliemann

Alle blev genvalgt. 

 

10. Eventuel


-  Pokalen for årets mindste buk gik til Jesper Larsen nu for 3. gang.

-     Bo Jacobsen orienterede om oversvømmelserne ved Værebro å

-     Bestyrelsen drøfter en eventuel deltagelse i byfesten 2018

-     Vi har igen i 2018 fået en dag på Hanebjerg Jagtskydebane

 

 

 

 

 

Referent: ……………………………………………………

 

 

 

Dirigent:………………………………………………………


 [1]