Referat fra den ordinære generalforsamling I Gundsømagle Jagtforening fredag den 5. Oktober 2018.

 

Til generalforsamling var der fremmødt 19 medlemmer.

Formanden bød velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og kunne afvikles jfr.den fremsendte dagsorden.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1.   Valg af dirigent:  Palle Nielsen blev valgt.

2.   Aflæggelse af beretningen om foreningens virke siden den sidste ordinære
      generalforsamling.

Formanden orienterede I sin beretning om:

-  At foreningens medlemstal for nuværende er 84 medlemmer.

-  Afviklingen af foreningens aktiviteter som var forløbet tilfredsstillende, og fremhævede især aktiviteten
   med vores nye skydevogn, som Bjarne havde afviklet.

-  Aktiviteten om bekæmpelse af mink I Ådalen, som fortsættes.

-  At reguleringen af råger igen I år var afviklet på en god og ordentlig måde.

-  M.m.

Formanden sluttede med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde og lagde op til at bakke op om valget af en ny formand.

Beretningen blev efter en kort debat godkendt.

3.   Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt med en bemærkning om, at fremtidige regnskaber udviser en lidt større detalje om div. aktiviteter.

4.   Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

5.   Fastsættelse af kontingent.

Det blev besluttet, at fortsætte med uændret kontingent til vores forening.

6.   Valg af formand.

På valg var Steen Andersen som ikke ønskede genvalg.

Som ny forman blev John Bladsgaard-Jensen valgt af en enig Generalforsamling.

7.   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg var:

Henry Fuglsang, Bjarne Tryk og Allan Schultz.

Bjarne Tryk og Allan Schultz blev valgt,
Som nyt bestyrelsesmedlem I stedet for Henry Fuglsang som ønskede at udtræde af bestyrelsen blev Steen Andersen valgt.

8.   Valg af bestyrelsessuppleant.

Da bestyrelsesmedlem Orla Albech Nielsen I perioden, var vores suppleant suppleant Per Magnussen indtrådt I bestyrelsen.

Som ny suppleant blev Eva Albech valgt.

9.   Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

På valg var:

Michael Bien og Finn Albech som revisorer og Ulrich Schliemann og Finn Bursche som revisorsuppleanter.

Alle blev genvalgt.

10.   Eventuelt.

- Uddeling af pokalen for årets mindste buk.

  Det var Allan Schultz der fik denne pokal.

- Oplysning om et økonomisk tilskud på 1500 kr.  til Nørrekær’s udsætning af fasaner.

- Bo Jacobsen efterlyste Jagtforeningens deltagelse ved Gundsømagle byfest.

 Generalforsamlingen sluttede med lidt socialt samvær og en bid brød med tilbehør.

 

 Referent.            Allan Schultz                                                           Dirigent.            Palle Nielsen

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/